Home / Informacje / Dotacje dla firm z Urzędu Pracy
Dotacje dla firm z Urzędu Pracy

Dotacje dla firm z Urzędu Pracy

Otwarcie działalności gospodarczej wiąże się najczęściej z koniecznością poniesienia niebagatelnych kosztów przez młodego przedsiębiorcę. Mogą one zostać pokryte z dotacji pozyskanej z Urzędu Pracy. Taka dotacja obecnie może wynieść maksymalnie 21 675,06 zł i przyznawana jest generalnie na założenie własnej firmy. Kto ma szansę na dotację tego rodzaju i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ją otrzymać?

Dla bezrobotnych

Przede wszystkim, dotacje na założenie własnej firmy z Urzędu Pracy są dostępne dla osób posiadających status osoby bezrobotnej, czyli dla tych obywateli, którzy zarejestrują się w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy. Dotacja przyznawana jest z środków z Funduszu Pracy, przez urzędników.

Szansę na dotację mają osoby, które:

  • Nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację,
  • Nie podejmowały zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • Zrezygnują z możliwości zawieszenia działalności przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,
  • Nie odmówiły bez podania uzasadnienia przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy zatrudnienia lub pomocy, w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku o dotację,
  • Nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  • Nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • Nie były skazane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Jak otrzymać dotację?

Aby otrzymać dotację należy złożyć stosowny wniosek wraz z biznesplanem i kompletem innych dokumentów do Urzędu Pracy, a ten rozpatrzy go w terminie do 30 dni. Dotacja przyznawana jest na podstawie zawartej z beneficjentem umowy.

Sprawdź: Dotacje unijne dla firm na rozpoczęcie działalności

Wysokość dotacji została ustanowiona na maksymalnym poziomie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym kwartale. W III kwartale 2013 roku kwota ta wyniosła 3 612, 04 zł, stąd też maksymalna kwota dotacji może wynieść 21 675,06 zł. Dotacja ma charakter jednorazowy i jest bezzwrotna. Przedsiębiorca może ją przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Nie może natomiast za jej pomocą pokryć należności wobec Urzędu Skarbowego czy ZUS.

9.50 avg. rating (88% score) - 2 votes

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane miejsca zaznaczone są gwiazdką *

*

Scroll To Top